Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie |  Rekrutacja

Rekrutacja

Informacja o terminie i zasadach rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia  29 lutego 2024 r.  

Rekrutacja dotyczy tylko kandydatów na przedszkolaka.
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z gminy Tuchów.

 

 Terminy naboru dzieci:

1- 22 marca:  przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
25 – 26 marca: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego
27 marca: ogłoszenie wyników naboru (listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym)
27 marca – 4 kwietnia: potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
5 kwietnia: opublikowanie listy dzieci przyjętych.

Od 5 kwietnia do 21 czerwca: rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej (w przypadku wolnych miejsc)

28 czerwca: opublikowanie listy dzieci przyjętych.

Informacje dotyczące przedszkola  można uzyskać na stronie internetowej: www.sp.lowczow.pl

Wnioski do pobrania w zakładce Dokumenty

 

a) Do oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Łowczowie przyjmowane są dzieci 3 letnie i 4 letnie – rocznik 2020, 2021.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 Czas pracy oddziału od 6:30 do 16:30.

 b) Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łowczowie ( oddział zerowy) przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie – rocznik 2018, 2019.

 

Zasady rekrutacji

Jeżeli liczba dzieci chętnych będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc kandydaci przyjmowani są do Przedszkola w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do Przedszkola.

W procesie kwalifikacji do przedszkola stosowany jest system punktacji.

I etap rekrutacji ( kryteria ustawowe):

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w   przedszkolu lub oddziale przedszkolnym , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Kryteria mają jednakową wartość – 10 pkt

 

 II etap rekrutacji ( kryteria ustalone przez organ prowadzący):

dzieci realizujące obowiązek przedszkolny – 20 pkt
dzieci mające prawo do edukacji przedszkolnej ( 3-5 letnie)- 10 pkt
dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łowczowie –10 pkt
dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do tutejszego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej – 5 pkt
dzieci obojga rodziców pracujących, uczących się w systemie stacjonarnym – 3 pkt

 

Ogólna przyznana liczba punktów jest sumą punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

Spełnienie poszczególnych kryteriów potwierdza się oświadczeniem.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja powołana przez Dyrektora ustala wyniki postępowania i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z minimalną liczbą punktów uprawniających do przyjęcia do przedszkola.

Kazimiera Snopkowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łowczowie
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łowczowie

 

 


Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie
Skip to content