Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie |  Lepszy start

Lepszy start

Informacje o projekcie

Projekt „LEPSZY START” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Cel główny projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat w gminie Tuchów, poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Łowczowie do końca VI 2015 roku.

I. Uczestnikami Projektu mogą być (kryteria formalne):

 • dzieci zamieszkałe na terenie gminy Tuchów (potwierdzone oświadczeniem rodziców).
 • dzieci, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 3 lata, a nie rozpoczęły 5 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przystąpienie do projektu dziecka które ukończyło 2,5 roku.

II. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, które z przyczyn losowych znajdują się w trudniejszej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej (kryteria ustawowe):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Wszystkie kryteria są równoważne. Jeśli kandydat spełnia więcej niż jedno kryterium, to ma pierwszeństwo w zakwalifikowaniu i przyjęciu.

W drugim etapie rekrutacji preferowane będą dzieci:

 • wymagające wsparcia ze względu na zaburzenia rozwojowe, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łowczowie (opinia specjalisty lub poradni psychologiczno pedagogicznej) – 10 punktów
 • rodziny z niskimi dochodami (korzystające ze świadczeń OPS ) – 5 punktów
 • dzieci obydwojga rodziców pracujących  – 3 punkty
 • dzieci mające rodzeństwo w placówce – 2 punkty

 

III.  W ramach Projektu przewiduje się realizację następujących działań:

 • prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych, w tym organizację zajęć na świeżym powietrzu (w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji)
 • zajęcia specjalistyczne: terapia logopedyczna (dla około 12 dzieci)
 • zajęcia ogólnorozwojowe: zajęcia rytmiki ( dla wszystkich chętnych dzieci)
 • wyjazdy do kina, teatru, oglądanie małych form teatralnych
 • wycieczki  turystyczno-krajoznawcze
 • imprezy środowiskowe

IV. Czas pracy oddziału przedszkolnego – od godz. 630 do godz. 1630.

V. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2014 r do 30 czerwca 2015 r., przy czym zajęcia edukacyjne w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

VI.  Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

VII. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 20 dzieci bez względu na płeć, w młodszym wieku przedszkolnym, nie realizujących obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, z terenu gminy Tuchów, w szczególności z rejonu Szkoły Podstawowej w Łowczowie.

 

Aktualności

Kliknij, aby przejść do aktualności związanych z projektem „LEPSZY START”

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji do oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Lepszy Start”:

1. Ciszek Remigiusz

2. Piórkowska Adrianna

3. Bandyk Roksana

4. Hołuń Kamil

5. Szatko Szymon

6. Kapusta Anna

7. Jabłońska Maja

8. Jasnosz Natalia

9. Kurzawa Fabian

10. Reczek Dominika

II etap rekrutacji zakończy się 25 sierpnia 2014 r.
Dokumenty rekrutacyjne dzieci 3-4 letnich będą przyjmowane w Kancelarii Szkoły w dniach 11- 22.08.2014 r.

Druki można pobrać ze strony www.splowczow.tuchow.pl

Dodatkowe informacje na stronie internetowej szkoły lub pod nr tel. 505 376 651

Statut

wkrótce


Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Łowczowie
Skip to content